Skip to main content
Inlägg

Årskrönika för 2021

By 12 januari, 2022No Comments

År 2021 alltså. Vilket år hörrni. Ingenting är sig likt i världen, och vi lever mitt i en pandemi som separerar och isolerar i tider där vi alla snarare skulle behöva mer närhet och gemenskap. Men mitt i detta så kan vi från Mamma till Mamma säga att 2021 också var organisationens mest händelserika år – och vi har hunnit med otroligt mycket saker som tagit oss både framåt, men som också gjort oss bredare. Låt oss försöka sammanfatta det hela.

Vi anställer en organisationsutvecklare
Vi började året med att anställa en organisationsutvecklare som kunde ta ett grepp om organisationen och alla våra ambitiösa och kreativa (men också ostrukturerade) visioner och mål. In kom Isabell Lindalen och revolutionerade hela organisationen till det bättre. Under våren bedrev hon, tillsammans med styrelsen, ett hårt och skitigt markarbete där hon vände och vred på allt det vi varit och allt det vi ville bli, och paketerade ihop organisationen till något mer greppbart och hållbart – som vi faktiskt kunde ta med oss in i framtiden. 

HBTQi-utbildning för styrelse och stödföräldrar
Till sommaren kunde vi även anställa Karin Lindholm på halvtid för att arbeta mer fokuserat med både rekrytering, utbildning, uppföljning och koordinering av våra stödföräldrar – och vi kunde äntligen hålla i den efterlängtade HBTQi-utbildningen för våra styrelsemedlemmar och stödföräldrar, i syfte att bli bredare och mer inkluderande i vår vision, i vårt språk och i vår kommunikation överlag. Utbildningsinsatsen hölls av den erfarna barnmorskan Lotta Andreasson Edman.

Samarbete med Preglife
Under ungefär samma tidsperiod så kommer vi även i kontakt med den fantastiska appen Preglife (som är norra Europas mest nedladdade graviditets- och babyapplikation med över 750.000 aktiva användare) och initierar ett värdefullt samarbete där vi får utrymme och möjlighet till att påverka innehållet i deras app för att jobba med information kring psykisk ohälsa kopplat till graviditeten och småbarnsåren. Så har ni inte sett oss där ännu så får ni ta och kika igen! 

Ökat antal stödsökande
Något som också präglar 2021 för vår organisation är den otroliga ökningen av antalet stödsökande. Vi har alltså en ökning på 47 % i förhållande till året innan. Samtidigt som vi ju önskar att ingen skulle behöva kontakta oss egentligen, så gläder det ändå oss att de som behövt stöd har hittat oss – och vågat ta kontakt. Våra fantastiska stödföräldrar har gjort ett otroligt jobb med att möta upp det ökade trycket under året, under tiden som vi jobbat hårt med att rekrytera in fler stödföräldrar.

Ny hemsida och grafisk profil
Till hösten tog vi även in en grym grafisk formgivare, Micaela Gustavsson (https://micaelagustavsson.se) som hjälpte oss att ta fram en ny grafisk profil och logotyp som stämde bättre överens med vart organisationen befinner sig idag, och vart vi ska någonstans. I samband med det arbetet så lanserade vi även en ny hemsida i enlighet med den nya grafiska profilen. Det här blev en riktig uppfräschning och vi kan bättre profilera oss med en tydligare visuell linje. I arbetet ingick även ett stort arbete med att se över innehållet på hemsidan för att bättre kunna möta stödsökande och yrkesverksamma personer. 

Utökad säkerhet
En sak som varit viktig för oss under året har också varit att se över säkerhet, sekretess och GDPR. Förutom att vi med vår Tove Tallungs oerhörda skärpa och jobb har tagit fram bättre rutiner och interna processer för hantering av känslig data, och en förbättrad extern information för de stödsökande kring hur vi hantera deras uppgifter, så har vi även som en del i detta led bytt till en säkrare mailklient.

Tydligare organisationsmål och vision
Under sommaren hade vi i styrelsen även en styrelsehelg där vi arbetade fokuserat med att ta fram, avgränsa och rama in vad organisationens vision egentligen handlar om. Efter många timmar av diskussion, debatt och kreativa workshops landade vi en gemensam skiss för vilka vi är och vart vi ska någonstans. De tre värdeorden vi valde att arbeta med var “Gemenskap – Erfarenhet – Relevans”. Dessa tre ord med sin innebörd ska på ett eller annat sätt alltid vara den röda tråden i det vi gör. Vi ska erbjuda en plats för gemenskap som ska lätta på stigmat kring psykisk ohälsa knutet till graviditet eller småbarnsår. Mamma till Mamma som organisation är unik tack vare det erfarenhetsutbytet som sker när vi skapar en gemensam mötesplats. En mötesplats som finns både för de stödsökande och deras egna berättelser, för våra experter i expertnätverket, för forskningsfältet och med hjälp av kontakter med vårdinstanser. Tillsammans gör detta oss ytterst relevanta, och vi blir en viktig röst i samhället för detta ämne. 

Inkludering och tillgänglighet
Utöver HBTQi-utbildningen för våra stödsökande har vi också arbetat med just inkludering och tillgänglighet på fler fronter. I samband med lanseringen av vår nya grafiska profil och hemsida har vi även sett till att anpassa hemsidan för synskadade. Vi har även fått kontakt med en fantastisk kvinna som hjälpt oss att påbörja ett arbete med att ta fram teckentolkat material för vår hemsida, för att tillgängliggöra vår information för hörselskadade på ett bättre sätt. 

Samtidigt har vi i rekryteringen av stödföräldrar jagat lite extra efter personer som talar fler språk än svenska och engelska, för att kunna erbjuda stöd även för utrikesfödda kvinnor i Sverige som behöver stöd, men där det svenska språket inte räcker till ännu. Vi kan med stolthet säga att vi nu, tack vare Karin Lindholms gedigna jobb med rekryteringen, inom kort kommer kunna erbjuda möjlighet till stöd även på spanska, italienska, finska och tyska.

Nordic Marcé Conference
Under hösten deltog Mamma till Mamma på en konferens i Oslo där den nordiska grenen av Marcé Society stod som värd. Isabell och Karin fick möjligheten att träffa forskare, branschanställda och andra organisationer som jobbar för samma ändamål. Under konferensen visades Mamma till Mammas egenproducerade film med röster och berättelser från mammor som drabbats av psykisk ohälsa i samband med sitt föräldraskap. Har du inte sett den än? Du hittar den genom att klicka här.

Uppsala Health Summit
Vår ordförande Malin Henriksson och Karin Lindholm deltog även i den digitala konferensen med temat “perinatal psykisk hälsa” som hölls av Uppsala Health Summit, som är en internationell arena för dialog om de utmaningar som finns på samhällsnivå kring hälsa och vård. Där pratade vi om vår organisation och upplevelsen av den stigmatisering som finns kring psykisk ohälsa under graviditet och som nybliven förälder för att utbyta erfarenheter med andra personligt inbjudna beslutsfattare, opinionsskapande organisationer och personer samt experter inom området. 

Blues Baby Blues
Ytterligare ett spännande projekt att addera till organisations historia är deltagandet i konstprojektet “Blues Baby Blues”, som hölls av konstnären Sarah Schmidt. Konstprojektet behandlade ämnet postpartum depression, där ett flertal personliga berättelser tolkades och framfördes av olika konstnärer och i olika former på scenen Atalante i Göteborg. För att kika på en del av utställningen i efterhand kan du klicka här. På plats fanns även Mamma till Mammas medgrundare Mikaela Björkman för att delta i ett samtal om postpartumdepression.

APP – Action on Postpartum Psychosis
Under hösten deltog Tove Tallungs från vår styrelse i ett möte med organisation APP, som är en peer-support organisation verksam i Storbritannien. APP visade intresse för att vilja stötta oss i vårt arbete med information och stöd runt postpartum psykoser, och vi har fått möjlighet att skicka någon från vår organisation på deras utbildning för volontärer. Samtidigt har vi även erbjudits en plats som regional representant i deras organisation. Ett samarbete som vi tror kommer att ge oss mycket i arbetet med just postpartum psykoser som ämne. 

Runda-bords-samtal med Birth Rights Sweden
Organisationen Birth Rights Sweden bjöd in en 20-tal organisationer, som alla på något vis jobbar med gravida, födande och en värdig kvinnovård till ett rundabordssamtal. Syftet med samtalet var att knyta kontakter och hitta samarbetsmöjligheter mellan organisationerna. Mötet möjliggjorde en gemensamt publicerad debattartikel i SvD om krisen i förlossningsvården. Mamma till Mammas roll under mötet var att framhäva vikten av att ta hänsyn till den psykiska hälsan under graviditet, förlossning och post partum, samt att belysa hur vi behöver en vård som är proaktiv i att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. 

Deltagande i barnmorskeupproret
Under hösten 2021 så kommer även barnmorskeupproret som ett resultat av ett flertal händelser i Stockholms förlossningsvård. Stora grupper barnmorskor väljer att säga upp sig på flera sjukhus som ett resultat av åratal av ilska och frustration över en arbetsmiljö som beskrivs som katastrofal. I November genomförs en demonstration i Stockholm som arrangeras av Birth Rights Sweden och Sveriges Kvinnolobby, där Mamma till Mammas ordförande Malin Henriksson bjuds in som talare, där vi höjer rösten för just de konsekvenser som blir av nedskärningarna och arbetsmiljön för barnmorskorna. De konsekvenser som vi i organisationen får se hos alla de stödsökande som vänder sig till oss i efterhand för att få samtala om och bearbeta psykisk ohälsa som kanske kunde ha undvikits med bättre förutsättningar redan på förlossningen och BB. 

Kommunikation och sociala medier
Under 2021 har vi också arbetat intensivt med att utveckla och utvärdera vår närvaro i sociala medier. Målet har varit att kunna nå ut långt och brett för att etablera vårt namn på marknaden och öka kännedomen om att vi finns, eftersom det är på så sätt som fler personer kan hitta till oss i tider då de behöver det stöd vi kan ge. Med hjälp av Michaela Wallins jobb med detta har arbetet verkligen gett lönsamhet – allra helst med Instagram som arena där vi har en procentuell ökning av antalet följare på 424% i jämförelse med 2020 Ja, du läste rätt, fyrahundratjugofyra procent!). För Facebook var den procentuella ökningen av antalet nya följare 50% högre i jämförelse med 2020. Vi har delat totalt 144 inlägg på Instagram/Facebook under året, och för Instagram har vi haft närmare 15.000 profilvisningar. Det är härligt att se att allt fler hittar till oss, och att vi tillsammans kan bidra till en minskad stigmatisering kring psykisk ohälsa knutet till graviditet och/eller det nyblivna föräldraskapet.