); ga('send', 'pageview');

Du som är gravid tillfrågas om Du vill delta i en studie om psykisk ohälsa och COVID-19 (Corona pandemin)

Studien kommer att undersöka gravida kvinnors psykiska hälsa relaterat till COVID-19 samt att undersöka om kamratstöd från en stödorganisation vid namn Mamma till Mamma har effekt på psykiska hälsan. Denna studie är del av ett internationellt forskningsprojekt. 

Inbjudan

Du som är gravid, 18 år och äldre och bor i Stockholm inbjuds till att delta i denna studie som syftar till att undersöka och förbättra psykiska hälsan relaterat till COVID-19.(Corona pandemin)

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

En av fem kvinnor utvecklar psykiska hälsoproblem relaterade till graviditet och förlossning. Detta hälsoproblem har inte uppmärksammats tillräckligt och detta har allvarliga konsekvenser för både mor och spädbarn. Ytterligare oro och stress ökar vid stora påfrestningar som Pandemin orsakar. 

Syftet med studien

Syftet är att utforska den perinatal psykiska hälsoproblemen (ångest, depression) under

pandemin av koronavirus COVID-19. 

Hur går studien till

Ni kommer att besvara ett webbaserat frågeformulär riktat till gravida kvinnor i Stockholm. Deltagandet omfattar 20 min webbaserad undersökning relaterad till perinatal psykisk ohälsa och påverkan av pandemin på ångest och depression. 

Efter att ni besvarat undersökningen kommer ni att lottas till att antingen få kamrat stöd från en stödorgansiation (mamma till mamma) vid två tillfällen eller enbart vård som erbjuds idag enligt basprogram på barnmorskemottagningen. Dina svar registreras ej vid ofullständigt ifylld enkät.

Vad händer med mina uppgifter

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. Enkäten

besvaras anonymt och kan inte spåras tillbaka till dig i slutgiltig text. Data kommer att lagras och analyseras och dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till dem. Karolinska Institutet ansvarar för hanteringen av all data och skyddas av personuppgiftslagen (PuL). Stödsamtal från stödorganisationen kommer ske utan att personuppgifter insamlas. Resultaten kommer att sammanställs och presenteras på så sätt att det kommer vara omöjligt att identifiera enskilda svar. All personlig information som samlats in genom studien (kön, fullständigt namn) hanteras av den allmänna dataskyddsförordningen GDPR 2016/679. 

Försäkring och ersättning

Som deltagare i denna studie täcks du av patientskadeföreningen. Ingen ersättning kommer att ges för att du deltar i studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Etiskt godkännande

Projektet har etiskt godkännande via Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Betydelse

Studien kommer att ge värdefull kunskap om gravida kvinnor och påverkan av Corona epidemin på psykisk hälsa. Denna kunskap kan ligga till grund för planering av vårdens innehåll. Undersökningen kommer också att öka kunskap om effekten av pandemin samt hur kamratstöd har för effekt på den psykiska hälsan. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en vetenskaplig rapport. 

Ansvarig för studien

Studien administreras av undertecknad vid Institutionen CLINTEC vid Karolinska Institutet. 

Om du har frågor om studien är du välkommen kontakta oss via e-post eller telefon

Till följande Kontaktpersoner

Huvudansvarig för studien: Simone Schwank, medicine doktor, simone.schwank@ki.se, tel: 0707999574

Ewa Andersson, Lektor, ewa.andersson@ki.se, tel: 0709318573

Delta i studien

Du som är gravid, 18 år och äldre och bor i Stockholm inbjuds till att delta i denna studie som syftar till att undersöka och förbättra psykiska hälsan relaterat till COVID-19.(Corona pandemin)