Postpartumdepression, träning och mindfullness

Postpartumdepression, även kallad förlossningsdepression, drabbar 8-15 procent av alla nyförlösta i Sverige. En depression påverkar inte bara den som drabbas utan även familjen och de närstående. 

En fråga man då kan ställa sig är om träning under graviditet skulle kunna minska förekomsten av förlossningsdepression?

Postpartumdepression och träning

En studie kring detta genomfördes av Coll et al. och de undersökte effekten av regelbunden träning under graviditet med mål att förebygga förlossningsdepression. Studien utfördes genom att 639 gravida personer delades in i två olika grupper; en träningsgrupp och en kontrollgrupp. De individerna som deltog i träningsgruppen utförde träning i sexton veckor. Detta genom tre träningspass i veckan á 60 minuter per tillfälle där både konditionsträning och belastande träning inkluderades.

Resultatet från studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan träningsgruppen och kontrollgruppen. Undersökningen kunde därmed inte bevisa att träning under graviditet kan minska förekomsten av förlossningsdepression. I studien ska det dock nämnas att endast 40,4 % av deltagarna i studiegruppen genomförde minst 70 % av träningspassen under interventionstiden. Författarna till studien såg därmed att skillnader hade kunnat uppstå i resultaten om deltagarna varit mer konsekventa med sin träning. Men författarna kunde inte med sin studie visa på att träning under graviditet minskar förekomsten av postpartumdepression. 

”Träning under graviditet kunde inte visa på minskad förekomst av förlossningsdepression”

Mindfullness och postpartumdepression

Mindfullness är ett verktyg som har blivit allt vanligare att använda inom psykologin och det finns studier som har undersökt ifall mindfullness skulle kunna minska de symptom som uppstår vid förlossningsdepression. 

En studie som har undersökt om mindfullness kan minska symptom vid postpartumdepression genomfördes av Sheydaei et al. I studien deltog sextiosju kvinnor som var diagnosticerade med förlossningsdepression. Dessa kvinnor delades in i två undersökningsgrupper; en grupp som genomgick mindfullnessbehandling samt en grupp kontrollgrupp som inte genomgick någon typ av behandling. För att samla in data användes skalan Becks Depression Inventory (BDI-II) som fylls i genom självrapportering för att bedöma svårighetsgraden av en individs depressionssymptom. Deltagarna i studien fick fylla i BDI-II både innan interventionen startade samt efter avslutad behandling. Kontrollgruppen fyllde i formuläret vid samma tillfällen som behandlingsgruppen.

Mindfullnessbehandlingen genomfördes under åtta veckor med en session i varje vecka. Resultatet från studien visade att kontrollgruppen hade ett genomsnittligt resultat på 25.812 av BDI-II vid det första testet och 25.125 vid det andra testet. Resultaten från gruppen som hade fått mindfullnessbehandling visade ett genomsnittligt resultat på 24.750 av BDI-II innan interventionen och 18.500 efter interventionen. Eftersom genomsnittet för mindfullnessgruppen minskade på BDI-II skalan efter interventionen jämfört med resultatet före behandling kan man säga att behandlingen, det vill säga mindfullnessträning, var effektiv för att minska depressionssymtom hos nyblivna föräldrar jämfört med de som inte fick någon typ av behandling.

”Mindfullness visade sig effektivt för att minska depressionssymtom hos nyblivna föräldrar”

Referenser, om du vill läsa vidare:

Coll CVN, Domingues MR, Stein A, et al. Efficacy of Regular Exercise During Pregnancy on the Prevention of Postpartum Depression: The PAMELA Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2019;2(1):e186861. Published 2019 Jan 4. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.6861

Sheydaei H, Ghasemzadeh A, Lashkari A, Kajani PG. The effectiveness of mindfulness training on reducing the symptoms of postpartum depression. Electron Physician. 2017 Jul 25;9(7):4753-4758. doi: 10.19082/4753