Stadgar

Stadgar för Mamma till Mamma – antagna vid digitalt årsmöte 17 mars 2024

§1 Ändamål

Mamma till Mamma är en ideell organisation vars övergripande mål är att förebygga psykisk ohälsa som uppstår i samband med graviditet eller småbarnsperiod samt att främja tillfrisknande hos dem som drabbats.

Mamma till Mammas har tre utpekade verksamhetsområden:

1. Stötta – Att erbjuda stöd via en plattform med mål om att minska känslan av ensamhet och främja känslan av gemenskap är Mamma till Mammas viktigaste kärnverksamhet och prioriterade område. Stödet skall ges av människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och skall inte konkurrera med vården eller verka behandlande utan endast ges utifrån peer support i form av medmänskliga samtal.

2. Informera – Mamma till Mamma verkar som nav och megafon för röster från människor med kunskap och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kopplat till föräldraskap. Att genom informationsinsatser sprida erfarenheten som organisationen rymmer verkar Mamma till Mamma för en minskad stigmatisering av psykisk ohälsa i samhället.

3. Påverka – Genom att göra skillnad här och nu via organisationen stödfunktion samtidigt som samlade erfarenheter lyfts fram i riktade informationsinsatser blir Mamma till Mamma en relevant röst i samhället. Att påverka samhället i en riktning som återspeglar organisationens samlade erfarenhet är Mamma till Mammas långsiktiga mål.

Mamma till Mamma skall aldrig verka på ett sådant sätt som direkt eller indirekt skadar organisationens intressen. Organisationens tre utpekade verksamhetsområden skall genomsyra alla verksamhet, extern kommunikation samt eventuella samarbeten.

§2 Medlemmens rättigheter och skyldigheter

MOMENT 2.1 Inträde
Till medlem i organisationen kan antas en fysisk person som delar Mamma till Mammas vision, värderingar och idé om arbetssätt.

MOMENT 2.2 Medlemskap
Medlemskap sker genom erläggning av årsmötet fastlagd medlemsavgift till Mamma till Mamma.

MOMENT 2.2.2 Stödmedlemskap
Organisationens ideella krafter i form av exempelvis stödföräldrar och expertnätverk kan erbjudas gratis stödmedlemskap om styrelsen så beslutar. Stödmedlemmar åtnjuter i övrigt samma rättigheter som ordinärt medlemskap ger, utom i de fall stadgarna föreskriver annat.

MOMENT 2.3 Utträde
Medlem som vill utträda ur organisationen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen.

MOMENT 2.4 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur organisationen av annan anledning än att denna motarbetat eller uppenbarligen skadat organisationens verksamhet, intressen eller ändamål. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlem inom minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall redovisa skälen till uteslutning och informera om hur beslutat kan överklagas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

MOMENT 2.5 Utesluten medlems återinträde
Önskar utesluten medlem återinträde i organisationen, avgörs dennes ansökan därom av styrelsen i enlighet med av Mamma till Mammas årsmötes fastställda stadgar.

MOMENT 2.6 Valbarhet
Alla medlemmar i Mamma till Mamma är valbara till förtroendeuppdrag i Mamma till Mamma.

§3 Att påverka Mamma till Mamma

Varje medlem har rätt att påverka alla beslut inom Mamma till Mamma. Varje medlem har endast en röst vid såväl beslut, vid möten som vid val av personer. Det åligger styrelsen att tillse att ingen medlem räknas flera gånger då ombud ska utses eller andra beslut fattas.

MOMENT 3.1 Möten
Alla möten som är avsedda att fatta beslut ska syfta till att ge alla berörda medlemmar stor möjlighet att påverka. Det är styrelsens ansvar att mötesformerna motsvarar detta syfte. Mötet avgör på vilket sätt beslut ska fattas, med undantag för vad som stadgas i denna paragraf och reglerna om beslutsformer i moment 3.2.

MOMENT 3.2 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för de beslut som enligt stadgarna fattas på annat sätt. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning. Undantaget är vid omröstningar i styrelsen där avgörandet vid lika röstetal sker genom mötesordförandens utslagsröst. Alla personval ska ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär. Godkänd röstsedel ska uppta lika många namn som det antal mandat omröstningen gäller. För att vara vald erfordras att ha erhållit mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Om detta röstetal ej uppnåtts förrättas omval mellan de som erhållit de högsta röstetalen. Vid omval kvarstår som kandidater högst dubbelt så många som det antal mandat valet gäller. Vid valet gäller relativ majoritet. Vid lika röstetal i omval sker avgörandet genom lottning.

MOMENT 3.3 Förslag
Varje medlem har rätt att väcka förslag till styrelsen. Förslagen ska behandlas av styrelsen samt, om medlem så begär, föras upp till medlemsmöte eller årsmöte.

MOMENT 3.4 Öppenhet
Samtliga handlingar inom Mamma till Mamma är öppna för alla medlemmar, utom i de fall spridande skadar enskild medlem eller organisationen. Styrelsen beslutar om undantag från öppenheten, detta beslut kan prövas och upphävas av kommande årsmöte eller extrainkallat sådant. Personuppgifter och medlemsregister som enligt grundlagen är skyddade ska ej vara offentliga.

MOMENT 3.5 Kallelser
Kallelser till årsmöten, samt andra möten där dessa stadgar reglerar att kallelse ska skickas, ska tillsändas samtliga berörda medlemmar digitalt. Det är styrelsen som ansvarar för att detta sker.

MOMENT 3.6 Jäv
Medlem har i styrelse eller på årsmöte inte rösträtt i frågor som gäller egen ansvarsfrihet eller ersättning.

§4 Styrelsen

Årsmötet ska välja en styrelse för ett (1) år. Styrelsen utgör föreningens högsta ledning mellan årsmöten, företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen skall bestå av minst tre (3) ledamöter och bör bestå av ett udda antal ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt. I styrelsen ska ansvariga för medlemsregister samt för protokoll utses. Styrelsen ska inför årsmötet avge redogörelse över det gångna verksamhetsåret samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen. Extra styrelsesammanträde ska hållas om en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så fordrar. En styrelse är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

MOMENT 4.1 Beslut på medlemsmöten
Om ett medlemsmöte är avsett att kunna vara beslutsfattande måste samtliga medlemmar meddelas om detta senast en vecka innan aktuellt möte. Möte som ej meddelats som beslutsfattande kan ej heller fatta för styrelsen bindande beslut.

§5 Verksamhetsår
Mamma till Mammas verksamhetsår överensstämmer med kalenderåren.

§6 Årsmöte
Mamma till Mammas högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen beslutar om årsmötets tid samt plats och kan även hållas digitalt. Årsmöte för Mamma till Mamma ska hållas före utgången av juni månad. Digital kallelse och dagordning ska utgå till samtliga medlemmar senast två (2) veckor före dagen för årsmötet. Rösträtt på årsmötet har samtliga medlemmar i organisationen.

På årsmötet ska följande frågor behandlas:
a) Styrelsens berättelse
b) Revisorernas berättelse
c) Frågan om ansvarsfrihet
d) Fastställande av medlemsavgift
e) Förslag från styrelsen
f) Stadgeenliga val
g) Stadgar

MOMENT 6.1 Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning om minst två (2) ledamöter varav en (1) sammankallande. Valberedningen har till uppgift att efterhöra och samla in synpunkter från medlemmarna rörande personvalsfrågor, och med utgångspunkt från detta bereda de personval som ska äga rum på kommande årsmöte.

MOMENT 6.2 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller då minst en tredjedel (1/3) av Mamma till Mammas medlemmar, enligt den 31 december, så begär. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess inkallande. Kallelse ska tillsändas samtliga medlemmar senast två (2) veckor före dagen för årsmöte.

§7 Kontroll och revision

MOMENT 7.1 Revisorernas uppgift
Revisorerna ska i överensstämmelse med dessa stadgar granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, genomföra revision av räkenskaperna och avge revisionsberättelse till årsmötet.

MOMENT 7.2 Revisionstidpunkt
Revision ska äga rum efter varje räkenskapsår, samt vid andra tidpunkter revisorerna finner lämpligt.

§8 Stadgetolkning och stadgeändring

MOMENT 8.1 Stadgetolkning
Vid tvister rörande tolkning och tillämpning av dessa stadgar gäller styrelsens mening tills frågan avgjorts av årsmötet.

MOMENT 8.2 Stadgeändring och tillämpning av förbundsstadgar
Ändring av dessa stadgar eller tillägg till dessa stadgar får icke stå i strid med Mamma till Mammas ändamål och ska ske genom beslut av ordinarie årsmöte. För ändring av eller tillägg av dessa stadgar krävs en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

§9 Upplösning av föreningen

Upplösning av Mamma till Mamma kan endast ske på ordinarie eller extrainkallat årsmöte. I kallelsen till mötet måste anges att frågan ska behandlas. Beslut om upplösning måste tas med två tredjedelars (2/3) majoritet bland de på mötet närvarande röstberättigade medlemmarna, eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum.