Stadgar & policys

Stadgar för organisationen Mamma till Mamma

1. ORGANISATIONENS NAMN
Organisationens namn är ”Mamma till Mamma”.

2. ORGANISATIONENS ÄNDAMÅL
Mamma till Mamma är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars övergripande mål är att främja tillfrisknande bland blivande och nyblivna föräldrar som drabbats av psykisk ohälsa under den perinatala perioden. Den perinatala perioden avser tiden från graviditet tills att barnet är ett år. Organisationen ämnar att påverka hela familjer positivt och således är barnperspektivet alltid viktigt inom organisationen.
Organisationens målgrupper innefattar både födande och icke-födande föräldrar och deras barn samt anhöriga. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fyra huvudsakliga verksamhetsområden:
a.) ge personligt stöd
b.) informera
c.) reformera
d.) skapa mötesplatser

Organisationen kan även arbeta med andra fokusområden, med aktiviteter som ämnar stärka kvinnor, barn och familjer.

GE PERSONLIGT STÖD
Mamma till Mamma ska erbjuda kamratstöd/peer support till drabbade föräldrar och deras anhöriga.

INFORMERA
Mamma till Mamma ska på olika sätt och genom olika kanaler informera föreningens målgrupper, allmänhet, samt vården om psykisk ohälsa under den perinatal perioden.

REFORMERA
Mamma till Mamma ska driva frågor som är förenade med organisationens ändamål och ämnar ge en reell röst åt målgruppen.

SKAPA MÖTESPLATSER
Mamma till Mamma ska skapa mötesplatser för organisationens målgrupper. Genom mötesplatserna ska målgrupperna erbjudas möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och diskutera sin situation i trygga rum. Dessa mötesplatser kan vara både fysiska och digitala.

3. SÄTE
Organisationens har sitt säte i Stockholm.

4. VARUMÄRKE
Mamma till Mamma ska aldrig verka på ett sådant sätt som direkt eller indirekt riskerar att skada organisationens varumärke och intresse.

5. MEDLEMSKAP
Till medlem i organisationen kan antas en fysisk person som delar Mamma till Mammas vision, värderingar och idé om arbetssätt.

6. MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgiften är 100 kr för en enskild person. Eventuella förändringar vad gäller medlemsavgiften kan beslutas av årsmötet och efter rekommendation av styrelsen.

7. STYRELSEN
Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt övriga ledamöter. Styrelsens storlek och sammansättning beslutas av årsmötet.

8. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen utgör föreningens högsta ledning mellan årsmötena, företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, ansvarar för föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen har rätt att inom ramen för sin förvaltning av föreningens angelägenheter överlämna beslutsrätt till föreningens generalsekreterare eller till den person som styrelsen så finner lämpligt. Styrelsen ansvarar för att en verksamhetsberättelse och en årsredovisning upprättas för varje verksamhets- och räkenskapsår i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelsen är beslutsför då minst femtio (50) procent av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

9. VALBEREDNING
Valberedningen består av minst två och högst tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

10. RÄKENSKAPER
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

11. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Ärenden ska, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast fjorton (14) dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

12. ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer och kan även hållas digitalt. Det finns också möjlighet för ett fysiskt möte att äga rum där de som ej kan närvara fysiskt har möjlighet att delta digitalt. Elektronisk kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast trettio (30) dagar före ordinarie årsmöte och senast fjorton (14) dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
13. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år med omval i upp till ytterligare
två gånger (ett år åt gången).
14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av upp till ett (1) år åt gången.
15. Val av ledamöter till valberedningen.
16. Val av revisorer.
17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
18. Övriga frågor.

13. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

14. RÖSTRÄTT
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud som medhar fullmakt samt medlemmens legitimation.

15. BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

16. UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur organisationen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen.

17. UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur organisationen av annan anledning än att denne motarbetat eller uppenbarligen skadat organisationens verksamhet, intressen eller ändamål. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet ska redovisa skälen till uteslutning och informera om hur beslutet kan
överklagas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

18. REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA
Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet. Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast en (1) månad före årsmötet. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

19. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre (3) månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stöds av minst 9/10 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna. Beslutas om föreningens upplösning ska dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

20. TOLKNING AV STADGARNA
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

 

Stadgarna antagna vid årsmöte 17/6-2020, Göteborg

Introduktion

Mamma till Mammas mål är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Mamma till Mamma endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Mamma till Mamma sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig

Mamma till Mamma, org.nr. 802509-5822, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller telefon.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du fyller i ett formulär blir du ombedd att lämna ifrån dig information. Då kan vi komma att be om följande personuppgifter:

För- och efternamn
Företagsnamn
Telefonnummer
Födelseår
E-postadress
Bostadsord

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Vi behöver samla in dessa uppgifter om våra medlemmar då vi söker och tar emot flertalet bidrag där bedömningen av Mamma till Mammas organisation baseras på uppgifter om vår medlemsbas. Din e-postadress samlar vi in för att kunna kommunicera med dig. De uppgifter du lämnar i övriga formulär används enbart till vårt medlemsregister och dina enskilda uppgifter kommer inte att spridas utanför Mamma till Mamma.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer hanteras av oss på Mamma till Mamma och sparas i vår databas. Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Mamma till Mamma kommer att behålla dina uppgifter tills du begär utträde ut organisationen eller på andra sätt vill radera dina uppgifter från vår databas.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss när som helst om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Dataskyddsinspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontakt

Mamma till Mamma, Främlingsvägen 19 A, 126 48 Hägersten
info@mammatillmamma.com

Uppdaterad 2021-09-13